• Urban Eco Mobility
 • 100% Elektrisch
 • Uitneembaar accu pakket

4.8


  Algemene voorwaarden

   

  Algemene voorwaarden Silence Nederland B.V.

  E-mail: [email protected]

  Website: www.silence.nl

  Definities

  1. Silence Nederland B.V.: Silence Nederland B.V., gevestigd te Moordrecht onder KvK nr. 87701995.

  2. Klant: degene met wie Silence Nederland B.V. een overeenkomst is aangegaan.

  3. Partijen: Silence Nederland B.V. en klant samen.

  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten

  en leveringen van diensten of producten door of namens Silence Nederland B.V..

  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

  derden uitdrukkelijk uit.

  Prijzen

  1. Alle prijzen die Silence Nederland B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige

  kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

  of anders overeengekomen.

  2. Alle prijzen die Silence Nederland B.V. hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins

  kenbaar zijn gemaakt, kan Silence Nederland B.V. te allen tijde wijzigen.

  3. Partijen komen voor een dienstverlening door Silence Nederland B.V. een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij

  partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

  4. Silence Nederland B.V. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

  5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Silence Nederland B.V. de klant tijdig te laten weten

  waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

  6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten

  vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

  7. Silence Nederland B.V. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

  8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Silence Nederland B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

  9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Silence Nederland B.V. op te zeggen indien hij niet akkoord

  gaat met de prijsverhoging.

  Betalingen en betalingstermijn

  1. Producten worden direct afgerekend.

  2. Silence Nederland B.V. mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50%

  van het overeengekomen bedrag verlangen.

  3. De klant moet declaraties binnen na factuurdatum aan Silence Nederland B.V. betalen, tenzij partijen hierover

  andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

  4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

  verzuim en in gebreke is, zonder dat Silence Nederland B.V. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke

  hoeft te stellen.

  5. Silence Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling

  dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

  Gevolgen niet tijdig betalen

  1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Silence Nederland B.V. gerechtigd de wettelijke rente

  van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij

  een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

  2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

  verschuldigd aan Silence Nederland B.V..

  3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

  4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Silence Nederland B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan

  zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

  van Silence Nederland B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

  6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Silence Nederland B.V., dan is hij

  nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Silence Nederland B.V. te betalen.

  Recht van reclame

  1. Zodra de klant in verzuim is, is Silence Nederland B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van

  de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

  2. Silence Nederland B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

  3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit

  recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Silence Nederland B.V., tenzij partijen hierover andere

  afspraken maken.

  4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

  Opschortingsrecht

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

  overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

  Retentierecht

  1. Silence Nederland B.V. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich

  houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Silence Nederland B.V. heeft voldaan, tenzij

  de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

  2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd

  is aan Silence Nederland B.V..

  3. Silence Nederland B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van

  het gebruikmaken van zijn retentierecht.

  Verrekening

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Silence Nederland B.V. te

  verrekenen met een vordering op Silence Nederland B.V..

  Eigendomsvoorbehoud

  1. Silence Nederland B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn

  betalingsverplichtingen ten aanzien van Silence Nederland B.V. op grond van wat voor met Silence Nederland B.V.

  gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

  2. Tot die tijd kan Silence Nederland B.V. zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

  3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden

  of anderszins bezwaren.

  4. Indien Silence Nederland B.V. een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden

  en heeft Silence Nederland B.V. het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

  Levering

  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

  2. Levering vindt plaats bij Silence Nederland B.V., tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

  3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

  4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Silence Nederland B.V. het recht om

  zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

  5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan

  Silence Nederland B.V. kan tegenwerpen.

  Levertijd

  1. De door Silence Nederland B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan

  geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn

  overeengekomen.

  2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan

  een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Silence Nederland B.V..

  3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om

  de overeenkomst te ontbinden, tenzij Silence Nederland B.V. niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn

  aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Feitelijke levering

  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan

  plaatsvinden.

  Transportkosten

  Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Verpakking en verzending

  1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in

  ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan

  Silence Nederland B.V. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

  2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan

  producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Silence Nederland B.V., bij gebreke waarvan

  Silence Nederland B.V. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

  Verzekering

  1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,

  ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  zaken van Silence Nederland B.V. die bij de klant aanwezig zijn

  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

  2. De klant geeft op eerste verzoek van Silence Nederland B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

   

  Bewaring

  1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een

  eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

  2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening

  van de klant.

  Garantie

  1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Silence

  Nederland B.V. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

  2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)

  fabricage, constructie of materiaal.

  3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,

  aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de

  oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

  4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen

  partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de

  macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

  Uitvoering van de overeenkomst

  1. Silence Nederland B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

  vakmanschap uit.

  2. Silence Nederland B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door

  derden.

  3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het

  eventueel afgesproken voorschot door de klant.

  4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Silence Nederland B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

  overeenkomst.

  5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Silence Nederland B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

  overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

  Informatieverstrekking door de klant

  1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de

  overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Silence Nederland B.V..

  2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,

  gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet

  anders voortvloeit.

  3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Silence Nederland B.V. de betreffende bescheiden.

  4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Silence Nederland B.V. redelijkerwijs verlangde informatie,

  gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen

  de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

  Intellectueel eigendom

  1. Silence Nederland B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,

  merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens

  of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders

  zijn overeengekomen.

  2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

  Silence Nederland B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

  Geheimhouding

  1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Silence Nederland B.V. ontvangt geheim.

  2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Silence Nederland B.V. waarvan de klant weet of redelijker-

  wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan

  Silence Nederland B.V. schade kan berokkenen.

   

  3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook

  geheimhoudt.

  4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit

  het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

  die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

  5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor

  een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

  Boetebeding

  1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel

  eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk

  opeisbare boete.

  is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

  is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

  2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die

  overtreding voortduurt.

  3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook

  hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

  4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van

  Silence Nederland B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

  Vrijwaring

  De klant vrijwaart Silence Nederland B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Silence

  Nederland B.V. geleverde producten en/of diensten.

  Klachten

  1. De klant dient een door Silence Nederland B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te

  onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst

  mocht verwachten, dan dient de klant Silence Nederland B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval

  binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

  3. Consumenten dienen Silence Nederland B.V. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen

  hiervan op de hoogte te stellen.

  4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Silence Nederland B.

  V. in staat is hierop adequaat te reageren.

  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

  6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Silence

  Nederland B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

  Ingebrekestelling

  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Silence Nederland B.V..

  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Silence Nederland B.V. ook daadwerkelijk

  (tijdig) bereikt.

  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

  Als Silence Nederland B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk

  aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Silence Nederland B.V.

  verschuldigd zijn.

  Aansprakelijkheid Silence Nederland B.V.

   

  1. Silence Nederland B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die

  schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Silence Nederland B.V.

  2. Indien Silence Nederland B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die

  voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

  3. Silence Nederland B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste

  besparingen of schade aan derden.

  4. Indien Silence Nederland B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten

  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)

  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

  Vervaltermijn

  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Silence Nederland B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de

  gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in

  artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

  Recht op ontbinding

  1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Silence Nederland B.V. toerekenbaar tekortschiet in

  de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de

  ontbinding niet rechtvaardigt.

  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Silence Nederland B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan

  ontbinding pas plaatsvinden nadat Silence Nederland B.V. in verzuim is.

  3. Silence Nederland B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn

  verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Silence Nederland B.V.

  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen

  niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

  Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Silence Nederland B.

  V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Silence Nederland B.V. kan worden

  toegerekend in een van de wil van Silence Nederland B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn

  verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn

  verplichtingen in redelijk-heid niet van Silence Nederland B.V. kan worden verlangd.

  2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals

  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

  andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,

  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en

  werkonderbrekingen.

  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Silence Nederland B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant

  niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Silence Nederland B.V. er weer aan kan voldoen.

  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

  overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

  5. Silence Nederland B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als

  gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

  Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

  of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

  2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

  Wijziging algemene voorwaarden

  1. Silence Nederland B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

   

  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Silence Nederland B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

  zeggen.

  Overgang van rechten

  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

  voorafgaande schriftelijke instemming van Silence Nederland B.V..

  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

  Burgerlijk Wetboek.

  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

  overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

  komt van wat Silence Nederland B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Silence Nederland B.V. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor

  houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend

  anders voorschrijft.

  Opgesteld op 01 januari 2023.

   

   

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0